De Benny Mee Coalitie

Begin februari 2014 deden de twee organisaties achter Benny Mee, De Wakkere Burger en Ryckevelde, een oproep naar het Vlaamse middenveld: wie steunt mee de oproep van Benny Mee om onze democratie te versterken? Deze organisaties gaven volmondig hun steun en vormen samen de Benny Mee Coalitie:

WijSteunenBennyMee

logo_abvv ABVV is de socialistische vakbond in Vlaanderen en staat voor ‘Algemeen Belgisch Vakverbond’. Gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en solidariteit vormen de leidraad voor de doelstellingen van het ABVV op de diverse syndicale actieterreinen. .
Act4Change-logo-WEB Act4Change is een jongerenorganisatie die werkt aan een duurzame samenleving door jonge voortrekkers te ondersteunen in hun engagement... 
Combo_zwart_geel Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Hun activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen..
Antwerpen aan het woord - logo Het participatienetwerk Antwerpenaren aan’t woord streeft naar een meer co-creatieve stad en probeert de samenwerking in de stad te versterken..
 Arktos logo klein Als vormingsorganisatie werkt Arktos met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Ze vertrekken daarbij vanuit het potentieel van elk kind en elke jongere, en het geloof in een samenleving die kansen biedt aan iedereen..
 bral Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met hetzelfde engagement: een leefbare stad, waar iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en aangename manier. ..
CIS Het Centrum voor Informatieve Spelen is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren, begeleiden en verspreiden van informatieve spelen over maatschappelijke onderwerpen. 

.

climaxi Climaxi is een beweging voor een sociaal klimaat. Binnen Climaxi zijn mensen met uiteenlopende achtergronden actief rond het thema klimaat en sociale rechtvaardigheid....
deAmbrassade_logo__blauwR6_G111_B182 De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit..
demos Dēmos is een kenniscentrum dat inzet op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport..
de wakkere burger De Wakkere Burger is een beweging die de participatie van burgers aan het beleid stimuleert. Met campagnes, adviezen, begeleiding en vormingsactiviteiten proberen ze een nieuw publiek te bereiken en de bestaande participanten te ondersteunen...
djapo_nieuw logo Djapo is een NGO die mondiale vorming naar het het kleuter-, lager- en secundair onderwijs brengt. Ze streven naar structurele aandacht voor duurzaamheid en wereldburgerschap binnen de brede schoolcultuur..
11.11.11 11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en zet zich in tegen armoede in het Zuiden. Onder de koepel vallen 60 lidorganisaties van diverse strekkingen en 330 lokale 11.groepen..
Europese Beweging België De Europese Beweging-België (EBB) is een tweetalige, pluralistische middenveldsorganisatie die door middel van uiteenlopende activiteiten ijvert voor een verenigd en democratisch Europa dat dicht bij de burgers staat.
evens foundation_logo De Evens Stichting neemt en ontwikkelt initiatieven en steunt projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen...
Fairfin_medium FairFin spoort mensen, politici en banken aan (hun) geld te gebruiken voor een duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappij...
FairTradeGemeente FairTradeGemeente, een campagne van Oxfam-Wereldwinkels, 11.11.11, Vredeseilanden en Max Havelaar, wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. .
formaat Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. De federatie ondersteunt meer dan 400 werkingen via opleiding, begeleiding, informatie, netwerken en belangenbehartiging..
FOV_federatie_sociaal_cultureel_werk Het FOV, voluit Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, is een vzw die de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties verdedigt bij overheden en bij andere beleidsinstanties...
groep-intro Groep INTRO is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie...
hand in hand tegen racisme De sociaal-culturele beweging Hand in Hand tegen racisme verdedigt een open houding binnen de Vlaamse samenleving ten overstaan van migratie en de daarmee samenhangende (groeiende) etnische en culturele diversiteit...
jef De Jonge Europese Federalisten van België verenigen jongeren uit beide landsdelen met een hart voor Europa om samen te werken aan een hechter en democratischer Europa..
KARAVAAN_logo2 Karavaan staat voor duurzaam reizen, in hun vorming, hun activiteiten en hun engagement..
Logo_Kazou Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit, is een jeugdorganisatie die vakanties organiseert voor kinderen en jongeren van 7 tot en met 18 jaar..
kif kfi Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Deze beweging bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving via kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven. 
Koning Kevin Koning Kevin organiseert vorming voor het jeugdwerk en creatieve vakanties over heel Vlaanderen voor kinderen en jongeren, en wil daarmee een speelse, verantwoordelijke en bezielde houding stimuleren bij vrijwilligers en deelnemers.
buttonkvggroep KVG is een vereniging van en voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap en waarbij een open kijk op handicap primeert..
liga voor de mensenrechten De Liga is een mensenrechtenbeweging die het beleid op een constructieve manier wil beïnvloeden en het brede publiek sensibiliseert en kritisch informeert over mensenrechten in Vlaanderen en België...
Masereelfonds_logo Het Masereelfonds is een kritische, progressieve en onafhankelijke organisatie die voortdurend het culturele en maatschappelijke gebeuren bevraagt en duidt..
minderhedenforum_klein Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen..
neos Neos is een netwerk van ondernemende senioren. Het is een bruisende vereniging voor actieve senioren met een brede interesse (cultuur, uitstappen, reizen, sport of ontspanning, …)...
netwerk bewust verbruiken Netwerk Bewust Verbruiken vzw is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Hun strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten...
Logo Netwerk tegen Armoede LR Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 58 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel.µ.
Onafhankelijkleven Onafhankelijk Leven is een Vlaamse vzw van en voor personen met een beperking. De organisatie verdedigt de belangen van personen met een beperking en ondersteunt PAB-budgethouders...
OVV-Dorpsbelangen-960x200px De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen laat bewonersgroepen kennis en ervaringen uitwisselen, informeert, inspireert en ondersteunt bewonersgroepen, en behartigt de belangen van landelijke kernen in Oost-Vlaanderen op zowel lokaal, provinciaal als op Vlaams niveau.
logoOxfamWereldwinkels (1) Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven..
Paxchristi07 groen Pax Christi Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk, interpelleert politici, licht de media.
plan belgie Ngo Plan België is lid van de internationale Plan-koepel. Sinds 1983 werken ze met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden..
logo_roze Als beweging voor Europees burgerschap wil Ryckevelde dat zowel jongeren als volwassenen Europa begrijpen en beleven. Ryckevelde biedt onder andere vorming & educatief materiaal, en organiseert acties & evenementen over de Europese integratie..
studio globo Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers..
SuDiSoBe Sudisobe is een multiculturele Surinaams-Belgische vredesbeweging.. .
20121126_Toemeka logo Word digitaal gebruik Toemeka vzw is een sociaal-culturele beweging die maatschappelijke thema’s verstaanbaar maakt voor iedereen. Met de campagne ‘Kies-keurig 2014!’ informeert Toemeka iedereen, ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, op een laagdrempelige manier over de komende verkiezingen...
tumult_logorgb Tumult is een vzw die jongeren verenigt, hun identiteit waardeert en met hen grenzen wegspeelt. Individueel, tussen groepen, of op wereldschaal..
VIA VIA organiseert interculturele uitwisselingen via vrijwilligerswerk. Binnen hun netwerk kan je in de verste uithoeken van de wereld actief iets bijdragen aan de maatschappij..
vlaamse actieve senioren Vlaamse actieve senioren vzw is de thuishaven voor meer dan 11.000 dynamische ouderen en jonggepensioneerden. De Vlaamse actieve senioren zijn Vlaamsbewust, pluralistisch en niet-partijpolitiek gebonden...
vlaamse dienst speelpleinwerking De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is een dienstverlenende organisatie voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. VDS wil speelinitiatieven helpen om op lokaal vlak een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen te creëren..
logo_verenigde_verenigingen de Verenigde Verenigingen‘ is de spreekbuis van het middenveld. Het is een open netwerk opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden...
logo-vlaamse-jeugdraad De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen.
vlaamse stichting verkeerskunde De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is hét Vlaamse vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde..
Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land.
vormingplus Antwerpen Vormingplus Antwerpen geeft en organiseert vormingen. Samen met andere organisaties en partners realiseren ze projecten zoals Babbelpunt, een initiatief om samen Nederlands te oefenen.
vormingplus_brugge_logo_klein Vormingplus regio Brugge zorgt voor een brede waaier aan vormende activiteiten binnen ieders bereik. Ze streven naar een warme, duurzame en diverse samenleving en ondersteunen mensen bij hun zelfontplooiing en zelfredzaamheid..
vormingplus_limburg_logo Bij Vormingplus Limburg kan je terecht voor een brede waaier aan vormingsactiviteiten in je vrije tijd: lezingen, cursussen, workshops, uitstappen, gespreksgroepen en projecten.
Vormingplus-Brabant Als één van de dertien volkshogescholen in Vlaanderen, organiseert Vormingplus Oost-Brabant educatieve activiteiten in de vrije tijd rond uiteenlopende thema’s. Hun activiteiten omvatten workshops, lezingen, ateliers, uitstappen, … ..
vrede vzw Vrede vzw is een beweging die lezingen, informatieavonden en vormingsgesprekken aanbiedt over internationale politiek, vredes- en ontwikkelingsproblematiek omdat ze ervan overtuigd zijn dat goede informatie een noodzakelijke basis vormt voor sociale actie..
welzijnszorg Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Dit doen ze via een informatiecampagne, armoedeprojecten, beleidsbeïnvloeding, vormingen en educatief materiaal.
Willemsfonds_logo Het Willemsfonds is een culturele vereniging, actief in Vlaanderen en Brussel. Hun enthousiaste vrijwilligers organiseren meer dan 1500 activiteiten per jaar, waaronder literair festival Het Betere Boek...
zij-kant_logo Zij-kant organiseert een laagdrempelig activiteitenaanbod op het gebied van informatie en sensibilisatie, educatie en sociale actie en probeert daarbij een zo ruim en divers mogelijk publiek te bereiken.

WijSteunenBennyMee